Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tinh thần kiên quyết; vững vàng