Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strikingly /'straikiŋli/  

  • Phó từ
    một cách nổi bật
    a strikingly handsome man
    một anh chàng đẹp một cách nổi bật, một chàng điển trai