Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stridulation /stridjʊ'lei∫n/  /stridʒʊ'lei∫n/

  • Danh từ
    sự kêu inh tai
    tiếng kêu inh tai