Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strictness /'striktnis/  

  • Danh từ
    sự nghiêm ngặt, sự nghiêm khắc
    sự chính xác
    sự hoàn toàn, sự tuyệt đối