Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] hoàn toàn, [một cách] tuyệt đối
  smoking is strictly prohibited
  hút thuốc lá bị tuyệt đối cấm
  strictly speaking
  nói đúng ra
  strictly speaking he's not qualified for the job
  nói đúng ra thì anh ta không đủ khả năng làm việc đó