Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

striation /strai'ei∫n/  

  • Danh từ
    vằn, sọc; đường khía
    sự có vằn, sự có sọc; sự có đường khía