Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có vằn, có sọc, có đường khía

    * Các từ tương tự:
    striated