Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều striae
    (sinh vật học) vằn, sọc; đường khía

    * Các từ tương tự:
    striae, striate, striated, striation, striatum, striature