Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

streamlet /'stri:mlit/  

  • Danh từ
    suối nhỏ, ngòi nhỏ