Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stout-hearted /'staunt'hɑ:tid/  

  • Tính từ
    dũng cảm, can đảm, gan dạ

    * Các từ tương tự:
    stout- hearted, stout-heartedly, stout-heartedness