Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cốt truyện, tình tiết (của một truyện, một vở kịch...)