Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stool-pigeon /'stu:l,pidʤin/  

  • Danh từ
    chim bồ câu mồi
    cò mồi; chỉ điểm (của công an)

    * Các từ tương tự:
    stool- pigeon