Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stony-hearted /'stouni,hɑ:tid/  

  • Tính từ
    vô tình; chai đá, nhẫn tâm (người)

    * Các từ tương tự:
    stony-heartedness