Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stirrup-cup /'stirəpkʌp/  

  • Danh từ
    chén rượu tiễn đưa (khi lên ngựa ra đi); chén quan hà