Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stinkpot /'stiɳkpɔt/  

  • Danh từ
    bô (đựng phân...)
    (như) stink-ball
    người hôi; con vật hôi