Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] cứng đơ, [một cách] ngay đơ
    he bent down stiffly
    anh ta cúi xuống lưng cứ cứng đơ
    [một cách] cứng nhắc, [một cách] không tự nhiên