Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stickiness /'stikinis/  

  • Danh từ
    sự nhớp nháp
    sự nóng nực
    sự khó khăn