Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stenographic /stenɔ'græfik/  

  • Tính từ
    (thuộc) tốc k

    * Các từ tương tự:
    stenographical