Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steersman /'stiəzmən/  

  • Danh từ
    (số nhiều steersmen)
    người lái tàu thủy

    * Các từ tương tự:
    steersmanship