Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steadfastness /'stedfɑ:stnis/  

  • Danh từ
    sự kiên định, sự không dao động