Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stationer /ˈsteɪʃənɚ/  

  • noun
    plural -ners
    [count] :a business or person that sells stationery

    * Các từ tương tự:
    stationery