Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

statesmanship /'steitsmən∫ip/  

  • Danh từ
    nghệ thuật quản lý nhà nước