Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

starting-point /'sta:tiŋpɔint/  

  • Danh từ
    điểm khởi đầu
    we'll take this as the starting-point for our discussion
    ta sẽ lấy điểm này làm điểm khởi đầu cho cuộc thảo luận của chúng ta