Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  không có sao
  a starless sky
  bầu trời không sao
  a starless night
  đêm không sao