Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

star-gazer /'stɒɑ:geizə[r]/  

  • Danh từ
    nhà thiên văn
    nhà chiêm tinh