Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stamping-ground /'stæmpiŋgraund/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    nơi thường lui tới, nơi ưa thích (của người, con vật)
    one of my old stamping-ground
    một trong những nơi trước đây tôi thường lui tới