Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    mềm và ẩm (như bùn)