Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squealer /'skwi:lə[r]/  

  • Danh từ
    con vật kêu ré lên
    (tiếng lóng) tên chỉ điểm