Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squanderer /'skwɒndərə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ phung phí; kẻ hoang phí