Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    túi da, túi lông thú (một bộ phận trong y phục dân tộc của người Scotland)