Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sporadically /spə'rædikli/  

  • Phó từ
    [một cách] lác đác;[một cách] lẻ tẻ