Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spondulicks /spɔn'dju:liks/  

  • Danh từ số nhiều
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền, xìn