Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    [singular] :a very short period of time

    * Các từ tương tự:
    split-second