Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

splendiferous /splen'difərəs/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ, đùa)
    tuyệt vời