Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spitfire /'spitfaiə[r]/  

  • Danh từ
    người hung hãn