Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spitefulness /'spaitfulnis/  

  • Danh từ
    tính chất thù hằn; tính chất hằn học