Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (như) spinose
    như gai