Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spiciness /'spaisinis/  

  • Danh từ
    sự có gia vị
    the spiciness of Indian food
    sự có nhiều gia vị trong món ăn Ấn Độ