Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hình cầu nhỏ, quả cầu nhỏ