Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ specter)
    hồn ma, bóng ma
    nỗi ám ảnh; bóng ma (nghĩa bóng)
    bóng ma thất nghiệp cứ lởn vởn trong đầu óc anh ta