Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

specialization /,spe∫əlai'zei∫n/  

  • Danh từ
    sự chuyên môn hóa
    sự chuyên về (dịch vụ gì, mặt hàng gì)

    * Các từ tương tự:
    Specialization, coefficient of