Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spar-buoy /'spɑ:bɔi/  

  • Danh từ
    (hàng hải) phao trụ