Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soul-stirring /'səʊlstɜ:riŋ/  

  • Tính từ
    kích động
    soul-stirring music
    nhạc kích động