Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sortilege /'sɔ:tilidʤ/  

  • Danh từ
    sự bói thẻ (bói bằng cách rút thẻ), sự xin xăm