Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hành động (người) giết chị em gái