Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đau đớn, sự nhức nhối
    the soreness of his skin
    sự nhức nhối ở da của anh ta