Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sophistication /sə,fisti'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự tinh xảo; sự tinh vi
    the sophistication of modern aircraft
    sự tinh xảo của máy bay hiện đại