Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sophistical /sə'fistik/  

  • Tính từ
    nguỵ biện

    * Các từ tương tự:
    sophistically