Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

somnolence /'sɒmnələns/  

  • Danh từ
    sự buồn ngủ; sự ngủ gật