Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

something /ˈsʌmˌɵɪŋ/